Z życia Osiedla

Z życia Osiedla

Obalamy mit o mokradłach Ruczaju…

10 maja 2013
11412077_1096340033713646_5720798748895662985_o

Na początek kilka cytatów z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej dla terenów Osiedla Zielona Polana przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNO

LABORATORYJNYCH „CHEMKOP – LABORGEO” Sp. z o.o. z Krakowa

„Warunki gruntowe należy określić jako proste ze względu na brak gruntów słabonośnych (lub ich obecność jest lokalna i ma niewielkie rozprzestrzenienie) poniżej planowanego posadowienia oraz brak wody gruntowej powyżej planowanego posadowienia.

a dla fachowców inny fragment opracowania

„Obszar dokumentowanych prac położony jest w pobliżu północnej granicy Karpat z pradoliną Wisły będącej elementem Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze podłoże budowane jest z morskich osadów mioceńskich. Są one reprezentowane przez iły i iły pylaste barwy szarej lub popielato – szarej, niekiedy z cienkimi przewarstwieniami piasków i gipsów oraz wkładkami margli. Strop miocenu jest nierówny (erozyjnie pofalowany). Miocen na badanym terenie może osiągać miąższość do 30 m. Poniżej znajdują się utwory mezozoiczne (jura – kreda) wykształcone w postaci wapieni i margli.

Na podłożu mioceńskim zalegają osady czwartorzędowe występujące w postaci: iłów, iłów pylastych i glin pylastych zwięzłych z przewarstwieniami piasków i pyłów, stanowiących utwory eluwialne iłów mioceńskich. Miąższość całkowita utworów eluwialnych może sięgać do około 2,6 m ppt. Ponadto w pobliżu cieku wodnego oraz na znacznej powierzchni w północno-zachodniej części obszaru badań, stwierdzono występowanie namułów o miąższościach dochodzących do 0,5 m. Na powierzchni badanego terenu występuje gleba.”

Fundamenty budynków  na Osiedlu Zielona Polana posadawiane są poniżej 3 m p.p.t. Oznacza to, że budynki stoją na trwałym, nośnym, suchym podłożu ( skała gipsowa lub iły), a tak zwane „mokradła” były wynikiem zalegania wód opadowych w górnych warstwach geotechnicznych – gruntach organicznych i namułach. Zjawisko to nasilało się szczególnie po silnych opadach atmosferycznych z uwagi na powolne odprowadzanie wód opadowych. Problem ten przestał istnieć po skanalizowania całego terenu.

Pozdrawiam

mgr inż. Dariusz Orzeł

Z życia Osiedla

BHP = BEZPIECZEŃSTWO

8 lutego 2013
20150910_164850

Artykuł z cyklu  Nasze = Wasze

Twoja Rodzina, Twoja dziewczyna, Narzeczony, Twoje zwierzaki również Ty, potrzebują bezpieczeństwa na co dzień, ponieważ stan ten gwarantuje poczucie pewności istnienia oraz daje możliwości rozwoju.

Przysłowiowe 4 ściany  – Twoje mieszkanie jako symbol bezpieczeństwa zapewniają Tobie i Twoim bliskim spełnienie podstawowej potrzeby i chroni przed utratą tego co cenne.

Wiedząc jak ważnym elementem w życiu każdego z nas jest bezpieczeństwo, zakorzeniam jego podstawy już na etapie budowy mieszkań. Ze szczególna troską i zaangażowaniem, pod restrykcyjnymi regułami dbam o przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji budowy Zielona Polana.

Warto być świadomym, iż Twoje mieszkanie jest budowane rekami robotników, którzy pracują w warunkach o wysokim standardzie i poziomie bezpieczeństwa. Objęci tą ochroną, w poczuciu spokoju, pewną ręką budują solidnie,  z zachowaniem niespotykanej jakości. Twoje bezpieczeństwo.

 

 

Kierownik Budowy

mgr inż. Maciej Dirbach